Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Žiadosti o zamestnanie

Názov zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou Tuhrina

Adresa zamestnávateľa: Tuhrina 4, 082 07 Tuhrina


Voľná pozícia: učiteľ/ka II. stupňa ZŠ s aprobáciou technika v kombinácií

Úväzok: 100%

Predpokladaný dátum nástupu: 1.9.2018


Kvalifikačné predpoklady:


 • ukončené vysokoškolské vzdelanie pedagogického smeru podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancovv znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore technika v kombináciíZoznam požadovaných dokladov:


 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe,
 • motivačný list,
 • fotokópie dokladov o vzdelaní – k diplomu je potrebné priložiť kópiu vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (u úspešných uchádzačov sa bude vyžadovať výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace)
 • súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch.


Ďalšie požiadavky


 • znalosť práce s PC – Microsoft Office, internet pokročilý
 • schopnosť samostatnej práce
 • zodpovednosť, lojalita, flexibilita, dôslednosť, bezúhonnosť
 • tvorivosť a trpezlivosť
 • uprednostníme empatických učiteľov so záujmom o nové formy a metódy učenia


Termín posielania žiadosti do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je do 31.5.2018. Dôležitý je dátum podania na poštovej pečiatke. Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada.


Žiadosti do výberového konania je možné doručiť:

 • osobne na riaditeľstvo ZŠ s MŠ Tuhrina (do 31.5.2018)
 • poštou na adresu: Základná škola s materskou školou Tuhrina, 082 07 Tuhrina 4
 • e-mailom na zsmstuhrina@gmail.com (do 31.5.2018)Výberové konanie sa uskutoční dňa 7.6.2018.

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Tuhrina bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.


V Tuhrine dňa 30.4.2018

Mgr. Zlata Chovancová – riaditeľka školy


 

 

Názov zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou Tuhrina

Adresa zamestnávateľa: Tuhrina 4, 082 07 Tuhrina


Voľná pozícia: učiteľ/ka II. stupňa ZŠ s aprobáciou anglický jazyk - dejepis

Úväzok: 100%

Predpokladaný dátum nástupu: 1.9.2018


Kvalifikačné predpoklady:


 • ukončené vysokoškolské vzdelanie pedagogického smeru podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancovv znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore anglický jazyk - dejepisZoznam požadovaných dokladov:


 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe,
 • motivačný list,
 • fotokópie dokladov o vzdelaní – k diplomu je potrebné priložiť kópiu vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (u úspešných uchádzačov sa bude vyžadovať výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace)
 • súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch.


Ďalšie požiadavky


 • znalosť práce s PC – Microsoft Office, internet pokročilý
 • schopnosť samostatnej práce
 • zodpovednosť, lojalita, flexibilita, dôslednosť, bezúhonnosť
 • tvorivosť a trpezlivosť
 • uprednostníme empatických učiteľov so záujmom o nové formy a metódy učenia


Termín posielania žiadosti do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je do 31.5.2018. Dôležitý je dátum podania na poštovej pečiatke. Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada.


Žiadosti do výberového konania je možné doručiť:

 • osobne na riaditeľstvo ZŠ s MŠ Tuhrina (do 31.5.2018)
 • poštou na adresu: Základná škola s materskou školou Tuhrina, 082 07 Tuhrina 4
 • e-mailom na zsmstuhrina@gmail.com (do 31.5.2018)Výberové konanie sa uskutoční dňa 7.6.2018.

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Tuhrina bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.


V Tuhrine dňa 30.4.2018

Mgr. Zlata Chovancová – riaditeľka školy 

Názov zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou Tuhrina

Adresa zamestnávateľa: Tuhrina 4, 082 07 Tuhrina


Voľná pozícia: učiteľ/ka II. stupňa ZŠ pre špeciálne triedy

Úväzok: 100%

Predpokladaný dátum nástupu: 1.9.2018


Kvalifikačné predpoklady:


 • ukončené vysokoškolské vzdelanie pedagogického smeru podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancovv znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňaZoznam požadovaných dokladov:


 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe,
 • motivačný list,
 • fotokópie dokladov o vzdelaní – k diplomu je potrebné priložiť kópiu vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (u úspešných uchádzačov sa bude vyžadovať výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace)
 • súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch.


Ďalšie požiadavky


 • znalosť práce s PC – Microsoft Office, internet pokročilý
 • schopnosť samostatnej práce
 • zodpovednosť, lojalita, flexibilita, dôslednosť, bezúhonnosť
 • tvorivosť a trpezlivosť
 • uprednostníme empatických učiteľov so záujmom o nové formy a metódy učenia


Termín posielania žiadosti do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je do 31.5.2018. Dôležitý je dátum podania na poštovej pečiatke. Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada.


Žiadosti do výberového konania je možné doručiť:

 • osobne na riaditeľstvo ZŠ s MŠ Tuhrina (do 31.5.2018)
 • poštou na adresu: Základná škola s materskou školou Tuhrina, 082 07 Tuhrina 4
 • e-mailom na zsmstuhrina@gmail.com (do 31.5.2018)Výberové konanie sa uskutoční dňa 11.6.2018.

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Tuhrina bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.


V Tuhrine dňa 30.4.2018

Mgr. Zlata Chovancová – riaditeľka školy