Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Výchovný poradca

Výchovný poradca: 

 

 

Meno a priezvisko: Mgr. Bibiána Sabolová

 

Kontakt: 051/779 0195, zsmstuhrina@gmail.com 

                    

Konzultačné hodiny:   Štvrtok: 09.55 hod. – 10.55 hod.                                   

                                         (v prípade potreby je možnosť dohodnúť si termín)

 

 

 Výchovný poradca poskytuje pedagogické poradenstvo:

 

 • Prostredníctvom triednych učiteľov vyhľadáva a  robí prehľad  výchovno-vzdelávacích problémov školy – pomáha žiakom pri riešení otázok osobného, osobnostného, vzdelávacieho a profesionálneho vývinu a orientácie,
 • poskytuje metodickú a informačnú pomoc pedagogickým zamestnancom školy, žiakom a ich zákonným zástupcom,
 • koordinuje výchovný proces školy a sprostredkováva servisné služby škole (pedagogické, psychologické, informačné, proorientačné, sociálono-právne, sociologické a iné),
 • zabezpečuje vyplnenie a odoslanie prihlášok na stredné školy,
 • spolupracuje s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a centrom špeciálno-pedagogického poradenstva pri riešení problémových žiakov,
 • vykonáva konzultácie pre rodičov, žiakov a učiteľov,
 • uskutočňuje individuálne pohovory so žiakmi.

 

Hlavné úlohy a činnosť výchovného poradenstva sú zamerané v súvislosti s riešením výchovných a vzdelávacích problémov na posilňovanie a podporu pozície a výchovno-poradenských aktivít výchovného poradcu ako základného článku systému výchovného poradenstva plniaceho úlohy školského poradenstva v zmysle zákona NR SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a v zmysle vyhlášky MŠ SR č.325/2008 Z.z. o výchovnom poradenstve a o poradenských zariadeniach, v súlade s Pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠ SR na tento školský rok a s Dohovorom o právach dieťaťa.


 

Hlavný cieľ výchovného poradenstva:

Poskytovanie poradenských služieb v otázkach výchovného, vzdelávacieho, osobnostného a profesijného vývinu žiakov.

 

 

Dôležité termíny:


 • Testovanie žiakov 5. ročníka: 22.11. 2017
 • Odovzdávanie prihlášok na školy, kde je potrebné overiť talent: do 20.2.2018
 • Testovanie žiakov 9. ročníka:  21.3.2018 , náhradný termín: 5.4. 2018
 • Talentové skúšky: 25.3. – 15.4.2018
 • Odovzdávanie prihlášok na ostatné typy škôl (vrátane osemročných gymnázií): do 10.4.2018
 • Prijímacie pohovory:
 • 1.kolo 14. máj 2018 a 17. máj 2018
 • 2.kolo 19. jún 2018

 

Zoznam gymnázií a SOŠ

 

Spojená škola-Gymnázium Tarasa Ševčenka s vyučov. jazykom ukrajinským         

www.gymtspo.edupage.sk

Gymnázium Konštantínova

www.gk2-po.sk

Gymnázium sv. Moniky

www.gymonika.sk

Evanjelické kolegiálne gymnázium

www.ekgym.sk

Gymnázium J.A.Raymana

www.gjar-po.sk

Spojená škola, Ľ.Podjavorinskej

http://spojenask.edupage.org/

Súkromné gymnázium

www.sgpo.sk

Gymnázium P.P.Gojdiča

www.gppgpo.edu.sk

Stredná priemyselná škola strojnícka

www.spspo.edupage.org

Stredná priemyselná škola elektrotechnická

www.spse-po.sk

Stredná priemyselná škola stavebná

www.spsspo.svcmi.sk

Súkromná škola ELBA

www.elbaci.sk

Stredná lesnícka škola, Stredná odborná škola (t. j. bývalé SOU zo Sigordu)

www.slspo.sk

Stredná obchodná akadémia ESO Euroškola

www.esopo.sk

Súkromná obchodná akadémia

www.soapo.sk

Hotelová akadémia

www.hapresov.sk

Stredná hotelová akadémia ESO Euroškola

www.esopo.sk

Pedagogická a sociálna akadémia

www.pasapo.sk

Stredná zdravotnícka škola sv.Bazila Veľkého

www.szssvbazpo.edu.sk

Stredná odborná škola zdravotnícka

www.szs.edu.sk

Stredná odborná škola podnikania

www.souopo.edupage.sk

Stredná odborná škola,Košická

http://zsssluz.edupage.org/

Stredná odborná škola podnikania

zsspresov.edupage.org

Stredná umelecká škola

www.zsus-po.sk

Stredné odborné učilište pre sluchovo postihnutú mládež

www.spojenaskola.info

Stredná priemyselná škola,Bardejovská

www.sosdrevpo.edupage.sk

Stredná odborná škola obchodu a služieb

www.souopo.edupage.sk

Stredná odborná škola dopravná

www.soudpo.edu.sk

Súkromná SOŠ, Pod Kalváriou

skolamladost.edupage.org

Stredná odborná škola technická

www.sost-po.sk

 

 

Zmeny názvov škôl k 1. 9. 2008 a k 1. 1. 2009

 

Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22

organizačné zložky: Gymnázium, Stredná odborná škola technická

Spojená škola, Kollárova 10

organizačné zložky: Stredná lesnícka škola, Stredná odborná škola (t. j. bývalé SOU zo Sigordu)

Stredná zdravotnícka škola

Stredná odborná škola zdravotnícka

Dievčenská odborná škola

Stredná odborná škola podnikania

SOU obchodné

Stredná odborná škola obchodu a služieb

Združená stredná škola služieb

Stredná odborná škola

Združená stredná škola odevná

Stredná odborná škola podnikania

Združená stredná umelecká škola

Stredná umelecká škola

SOU drevárske

Stredná odborná škola

SOU dopravné

Stredná odborná škola dopravná

SOU stavebné

Stredná odborná škola technická


Informácie o stredných školách nájdete na www.svsmi.sk.