Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Školský vzdelávací program MŠ

DETI DÚHY

 

Logo - Deti dúhy

 

OBSAH

 

 I.   Všeobecná charakteristika školy (4)

1.   Veľkosť školy (4)

2.   Vlastné zameranie školy a projekty (4)

3.   Charakteristika detí (5)

4.   Personálne zabezpečenie (5)

5.   Organizácia prijímacieho konania (5)

6.   Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi (5)

7.   Priestorové a materiálno- technické podmienky školy (7)

8.   Podmienky pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchoe a vzdelávaní (8)


II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu (10)

1.   Názov vzdelávacieho programu (10)

2.   Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania (10)

3.   Stupeň vzdelania (12)

4.   Vyučovací jazyk (12)

5.   Dĺžka štúdia a forma výchovy a vzdelávania (12)

6.   Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o získanom vzdelaní (12)

7.   Profil absolventa (12)

8.   Učebné osnovy (16)


III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia (70)

1.   Hodnotenia školy (70)

2.   Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov detí (70)

3.   Hodnotenie pedagogických zamestnancov (71)


IV. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov (71)


 


Pre podrobnejšie zobrazenie Školského vzdelávacieho programu MŠ (Deti dúhy) je potrebné kliknúť na nasledujúci odkaz:

 

Školský vzdelávací program MŠ