Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Školský poriadok MŠ

Školský poriadok obsahuje:

 

Časť I.     Všeobecné ustanovenia

Časť II.        

  • Článok  1 Prijímanie na predprimárne vzdelávanie
  • Článok 2 Práva a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov v materskejškole, pravidlá vzájomných vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami materskej školy
  • Článok 3  Prevádzka a vnútorný režim materskej školy
  • Článok 4 Podmienky pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím
  • Článok 5  Podmienky zaobchádzania s majetkom materskej školy

Časť III.     Záverečné ustanovenia


 


Pre podrobnejšie zobrazenie školského poriadku MŠ na školský rok 2014/2015 je potrebné kliknúť na nasledujúci odkaz:


Školský poriadok MŠ