Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Materská škola

NAŠA ŠKOLA

História MŠ

 

 • Slávnostné otvorenie a spustenie prevádzky 2. 9. 2009
 • Školský rok 2009/2010 – jedna trieda s poldennou prevádzkou /12 detí/
 • Prvá riaditeľka MŠ Tuhrina – Mgr. Jana Bednárová
 • Od 1. 12. 2010 vznikol nový právny subjekt pod názvom  Základná škola s materskou školou Tuhrina
 • Riaditeľ školy  Mgr. Zlata Chovancová


Naša škola dnes


V čom spočíva jedinečnosť našej materskej školy?

 •  v rodinnom charaktere školy,
 • nová budova a zariadenie materskej školy,
 • v priestrannej záhrade s pieskoviskom, lavičkami a ovocnými stromami,
 • v tradičných akciách školy: napr. Šarkaniáda, Karneval, Mikuláš,...
 • pracujeme podľa školského vzdelávacieho programu DETI DÚHY, ktorý je zameraný na environmentálnu výchovu, ľudovéa regionálne tradície,...Charakteristika MŠ


MŠ je jednotriedna. Poskytuje poldennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od 3 – 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Škola vytvára vhodné podmienky pre výchovu a vzdelávanie bez rozdielu, nezávisle od sociálneho postavenia rodiny, rešpektuje ľudské práva a práva dieťaťa. MŠ navštevuje 50% detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a taktiež deti z okolitých obcí /Lesíček, Lučina/.

Blízke lesy, ktoré lemujú celú obec, umožňujú našim deťom tráviť čas v lone prírody a preto sa vytvorila krásna symbióza medzi deťmi a všetkým čo s prírodou súvisí.

Pri vnímaní predškolskej výchovy a vzdelávania vychádzame z požiadaviek Štátneho vzdelávacieho programu, Školského vzdelávacieho programu   a individuálneho osobnostného rozvoja, ktorý je založený na špecifických potrebách dieťaťa a ich primeranom uspokojovaní. Dimenzie potrieb predškolského veku – fyzickú, psychickú i sociálnu napĺňame v prostredí  materskej školy  spoľahlivo, cielene a kvalifikovane.

Prioritou všetkých zamestnancov je spokojnosť, príjemná atmosféra a prostredie stimulujúce deti k poznávaniu a aktívnemu prežívaniu všetkých činností v našej materskej škole.


 

Výchova a vzdelávanie


Školský vzdelávací program DETI  DÚHY:

 • hovorí vo všeobecnosti o tom, ako, kedy a čo sa s deťmi robí, o čom sa s nimi rozpráva a čo sa spolu s nimi tvorí počas ich pobytu v materskej škole,
 • popisuje kľúčové kompetencie dieťaťa, ktoré by malo dieťa dosiahnuť pri ukončení dochádzky do materskej školy.


Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy:

 • obsahuje základné a všeobecné údaje o materskej škole a o školskom roku,
 • je spracovaná vždy za jeden celý školský rok.


Školský poriadok:

 • obsahuje základnú charakteristiku MŠ Tuhrina a vnútorný režim a pravidlá jej prevádzky (organizácia tried, platby, prijímanie detí, starostlivosť o zdravie,...),
 • mení sa každý školský rok.


Krúžky:

Tanečný krúžok

 • vedie ho Mgr. Jana Bednárová,
 • krúžok sa zameriava na rozvoj rytmického cítenia u detí, všeobecnú tanečnú prípravu, pohybové aktivity, rozvíjanie jedinca v rámci kolektívu, prirodzenej disciplíny, osobnej kreativity v tanci.

 


Denný poriadok v MŠPočas pobytu v materskej škole majú deti príležitosť na sebazdokonaľovanie v rôznych oblastiach. Materská škola sa usiluje   usporiadať denné činnosti tak, aby bol život detí v nej radostný a zaujímavý.

V edukačnom procese sa ako hlavný prostriedok rozvoja osobnosti dieťaťa uplatňuje HRA.

Deti majú dostatok možností na individuálne, skupinové a kolektívne hry, ktoré sa organizujú v rôznych formách.   Striedajú sa pohybové, intelektové, pracovné a estetické činnosti.

S prihliadnutím na podmienky našej školy má jeden deň, ktorý v nej dieťa strávi, nasledovnú podobu:

 

             Čas      Činnosti                                                                                                                                       

 • 7:30:
  • otvorenie MŠ, schádzanie detí, privítanie              

     

 • hry, hrové činnosti (spontánne alebo učiteľkou navodzované hry, priamo i nepriamo usmerňované)
 • plánovanie a navrhovanie individuálnych, skupinových alebo frontálnych hier, činností a aktivít
 • spoločné diskutovanie a hodnotenie hier
 • edukačné aktivity
 • pohybové a relaxačné cvičenie

 

 • 9:00 - 9:30:
  • činnosti zabezpečujúce životosprávu - osobná hygiena, stolovanie, stravovanie - desiata

 

 • edukačná aktivita
 • hry a hrové činnosti
 • edukačné aktivity - zamerané na rozvoj perceptuálno - motorickej, kognitívnej, sociálno - emocionálnej oblasti rozvoja osobnosti dieťaťa
 • pobyt vonku - vychádzka do blízkeho okolia, pobyt a hry na školskom dvore a edukačné aktivity so zameraním pohybovým, ekologickým, environmentálnym, dopravným, ...
 • pohybové a relaxačné cvičenie

 

 • 12:30:
  • koniec prevádzky MŠ

 

Náš denný poriadok rešpektuje denné potreby, možnosti a záujmy detí. Dieťa sa postupne prispôsobuje požiadavkám denného poriadku, stotožňuje sa s ním, osamostatňuje sa, učí sa sebadisciplíne a zodpovednosti.