Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Marec 2017

Riaditeľské voľno - 31.3.2017


     Rozhodnutím riaditeľa školy v zmysle paragrafu 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. NR SR a paragrafu 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 bolo na deň 31.3.2017 udelené žiakom našej školy riaditeľské voľno pri príležitosti Dňa učiteľov.


 

 

Výchova k ľudským právam

 

V mesiaci marci - koordinátorka ľudských práv zisťovala ako stoja žiaci s oblasťou emocionálnej inteligencie, konkrétne ako riešia konflikty.

Na zmapovanie tejto klímy poslúžila následná aktivita, ako dobrý diagnostický nástroj.

Pomôcky: Papierový tanier pre každého žiaka, fixky.

Realizácia: Žiaci si napísali na svoj tanier (lietadielko, harmoniku) ľubovoľný problém, ktorý potrebujú vyriešiť. Po dopísaní svojho problému hodili papier voľne do priestoru. Kto papier chytil, prípadne našiel ho na zemi, napísal naň svoj návrh na riešenie problému a hodil ďalej do priestoru. Pod svoj návrh riešenia problému sa nepodpisovali. Hra pokračovala, kým sa žiaci nedostali späť k svojim tanierom.

Reflexia: Žiaci si prečítali zaujímavé návrhy od spolužiakov na jeho riešenie ich problémov. Navrhnuté riešenia sa nehodnotili a každý žiak mal právo nevyjadriť sa k svojmu problému a návrhom na jeho riešenie,

Cieľ: Tvorivo riešiť problémy. mesiaci marci  - koordinátorka ľudských práv zisťovala ako stoja žiaci s oblasťou emocionálnej inteligencie, konkrétne ako riešia konflikty.

 

 

Viac foto TU.


 

 

Poznávame knihy, vyrábame knihy

 

Marec je mesiac venovaný knihám. Prečo?

Marec je mesiac knihyuž od roku 1955, kedy ho v bývalom Československu vyhlásili na počesť Mateja Hrebendu. Cieľ bol jednoduchý – podpora trvalého záujmu o knihy.

Martin Hrebenda Hačavský (10. 3. 1796 – 16. 3. 1880)

bol šíriteľom slovenskej a českej knihy. Narodil sa a aj zomrel v marci. Paradoxne bol slepý, to mu však nebránilo venovať sa zbieraniu kníh a ich zachraňovaniu. Medzi vlastencov a vzdelancov roznášal nové slovenské knihy. Rozširovaním obľúbených kalendárov a populárnej spisby medzi pospolitým slovenským ľudom sa zaslúžil, že aj chudobní a nevzdelaní ľudia spoznávali knižnú kultúru a získavali prehľad o verejnom dianí.

Svoju súkromnú zbierku kníh daroval Matici slovenskej a prvému slovenskému Gymnáziu v Revúcej.

Na jeho počesť si žiaci špeciálnych tried vytvorili vlastnú „knižnicu“. Do knižnice prispela každá trieda tou svojou vlastnoručne vyrobenou knihou. Poďakovanie patrí všetkým žiakom a učiteľom. Každý žiak prispel jednou stranou k výrobe knihy v svojej triede. Knihy žiaci vyrábali na hodinách informatiky (zháňanie informácií), výtvarnej výchove (maľba, kresba) ako aj na hodinách pracovného vyučovania (lepenie a viazanie kníh).

 Výstava kníh bude v budove ŠT do konca školského roka.

 

 

Viac foto TU.


 

 

DOD v Praktickej škole Barlička

 

     Pri príležitosti Dňa otvorených dverí na praktickej škole Barlička, sa končiaci žiaci špeciálnych tried boli oboznámiť s prostredím, kde by mohli pokračovať vo svojom štúdiu. Pre žiakov boli pripravené  tvorivé dielne, kde si mohli vyskúšať praktické zručnosti, ktoré sú na tejto škole rozvíjané. Vyskúšali si tkanie na krosnách, výrobu šperkov, nazreli do priestorov, kde prebieha vyučovanie varenia.

 

Viac foto TU.


 

 

Deň vody v ŠT

 

     Špeciálne triedy 5.-9. ročníka si pripomenuli tento deň krátkou prezentáciou, malým kvízom a prechádzkou k našej studničke. Pripomenuli sme si dôležitosť mať pitnú vodu. Ako a prečo je potrebné udržiavať zdroje pitnej vody čisté. No a v neposlednom rade aj dôležitosť šetriť vodou!

 

 

Viac foto TU.


 

 

Deň vody

 

     V stredu 22.3.2017 sa na 5. a 6. vyučovacej hodine uskutočnilo podujatie k svetovému Dňu vody. Podujatie sa konalo pod vedením učiteľov II. stupňa ZŠ. Zúčastnili sa ho žiaci všetkých piatich ročníkov. Podujatie bolo rozdelené na dve časti: teoretickú a praktickú. Teoretickú časť viedla Mgr. Petrášová za pomoci Mgr. Hajdučinovej a Ing. Čudeka. Žiakom bol odprezentovaný krátky film „O vodičke“, v ktorom sa žiaci dozvedeli odkiaľ sa dostane voda k nám domov, o čističkách vôd a o vodných nádržiach. Po filme nasledovala diskusia, aj krátka prezentácia so zaujímavosťami a faktami o vode. Záver teoretickej časti bol venovaný testu s 10 otázkami, ktoré preverili vedomosti žiakov a ich pozornosť. Praktickú časť viedla Mgr. Hajdučeková za pomoci Mgr. Kučerovej a Mgr. Bosákovej. Deň vody bol nielen zábavným, ale aj veľmi poučným dňom pre všetky deti, ktoré sa ho zúčastnili.

 

 

Viac foto TU.


 

 

Hviezdoslavov Kubín v ŠT


     Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého prednesu. V budove špeciálnych tried sa konal 22.3.2017. Súťažiacich hodnotila trojčlenná porota. Členovia poroty ocenili najmä vysoký záujem detí o prednes a ich chuť prezentácie.

Porota vyhlásila spolu 6 víťazov (1. Dominika Mačová VIII.B, 2. Martin Mačo VIII.B, 3. Margita Dzurková V.B, 4. Ján Mačo st. V.B, 5. Erika Ferková IX.B,6.  Denisa Gáborová VII.B), ktorých ocenila aj vecnými cenami . Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov.

 

 

Viac foto TU.


 

 

Hrady a zámky na Slovensku


     Žiaci deviateho ročníka si na hodine geografie zopakovali učivo o hradoch a zámkov na Slovensku formou projektu. Žiaci sa rozdelili do dvoch skupín. Jedna skupina žiakov vypracovala projekt s názvom Hrady a zámky Slovenska. Druhá skupina žiakov sa pokúsila pomocou výkresu, nožníc, toaletných roliek, lepidla, farbičiek vytvoriť model Bratislavského hradu. V závere hodiny žiaci odprezentovali svoje projekty. Takouto formou vyučovania si žiaci osvojili vedomosti z prebraného tematického celku a zároveň sa zvýšila na hodine aktivita a tvorivosť žiakov.

 


 

 

Polročné prázdniny: 6.3.2017 - 10.3.2017


 

 

Hviezdoslavov Kubín 

 

     Vo štvrtok 2.3.2017 sa na druhom stupni Základnej školy uskutočnil prednes poézie a prózy známy ako Hviezdoslavov Kubín. Na piatej vyučovacej hodine bol žiakom odprezentovaný krátky film o Hviezdoslavovi, prostredníctvom ktorého sa žiaci zaujímavou formou naučili o živote a tvorbe nášho najväčšieho básnika. Následne bola žiakom premietnutá power point prezentácia spolu s krátkymi ukážkami Hviezdoslavových diel, ktoré žiaci čítali. Nasledovala súťaž, v ktorej si mohli žiaci otestovať svoje dosiahnuté vedomosti o Hviezdoslavovi. Teoretickú časť ako aj prípravu žiakov na prednes mali na starosti Mgr. J. Bosáková a Mgr. M. Hajdučeková. Na šiestej vyučovacej hodine prebiehal samotný prednes v poézií a próze. Najlepší recitátori získali diplom a boli odmenení. 


 

Viac foto TU.


Zoznam aktualít

Máj 2018
Apríl 2018
Marec 2018
Chrípkové prázdniny
Február 2018
Január 2018
December 2017
November 2017
Október 2017
September 2017
1 2 3 4 5 6 [>]

Marec 2017

Riaditeľské voľno - 31.3.2017


     Rozhodnutím riaditeľa školy v zmysle paragrafu 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. NR SR a paragrafu 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 bolo na deň 31.3.2017 udelené žiakom našej školy riaditeľské voľno pri príležitosti Dňa učiteľov.


 

 

Výchova k ľudským právam

 

V mesiaci marci - koordinátorka ľudských práv zisťovala ako stoja žiaci s oblasťou emocionálnej inteligencie, konkrétne ako riešia konflikty.

Na zmapovanie tejto klímy poslúžila následná aktivita, ako dobrý diagnostický nástroj.

Pomôcky: Papierový tanier pre každého žiaka, fixky.

Realizácia: Žiaci si napísali na svoj tanier (lietadielko, harmoniku) ľubovoľný problém, ktorý potrebujú vyriešiť. Po dopísaní svojho problému hodili papier voľne do priestoru. Kto papier chytil, prípadne našiel ho na zemi, napísal naň svoj návrh na riešenie problému a hodil ďalej do priestoru. Pod svoj návrh riešenia problému sa nepodpisovali. Hra pokračovala, kým sa žiaci nedostali späť k svojim tanierom.

Reflexia: Žiaci si prečítali zaujímavé návrhy od spolužiakov na jeho riešenie ich problémov. Navrhnuté riešenia sa nehodnotili a každý žiak mal právo nevyjadriť sa k svojmu problému a návrhom na jeho riešenie,

Cieľ: Tvorivo riešiť problémy. mesiaci marci  - koordinátorka ľudských práv zisťovala ako stoja žiaci s oblasťou emocionálnej inteligencie, konkrétne ako riešia konflikty.

 

 

Viac foto TU.


 

 

Poznávame knihy, vyrábame knihy

 

Marec je mesiac venovaný knihám. Prečo?

Marec je mesiac knihyuž od roku 1955, kedy ho v bývalom Československu vyhlásili na počesť Mateja Hrebendu. Cieľ bol jednoduchý – podpora trvalého záujmu o knihy.

Martin Hrebenda Hačavský (10. 3. 1796 – 16. 3. 1880)

bol šíriteľom slovenskej a českej knihy. Narodil sa a aj zomrel v marci. Paradoxne bol slepý, to mu však nebránilo venovať sa zbieraniu kníh a ich zachraňovaniu. Medzi vlastencov a vzdelancov roznášal nové slovenské knihy. Rozširovaním obľúbených kalendárov a populárnej spisby medzi pospolitým slovenským ľudom sa zaslúžil, že aj chudobní a nevzdelaní ľudia spoznávali knižnú kultúru a získavali prehľad o verejnom dianí.

Svoju súkromnú zbierku kníh daroval Matici slovenskej a prvému slovenskému Gymnáziu v Revúcej.

Na jeho počesť si žiaci špeciálnych tried vytvorili vlastnú „knižnicu“. Do knižnice prispela každá trieda tou svojou vlastnoručne vyrobenou knihou. Poďakovanie patrí všetkým žiakom a učiteľom. Každý žiak prispel jednou stranou k výrobe knihy v svojej triede. Knihy žiaci vyrábali na hodinách informatiky (zháňanie informácií), výtvarnej výchove (maľba, kresba) ako aj na hodinách pracovného vyučovania (lepenie a viazanie kníh).

 Výstava kníh bude v budove ŠT do konca školského roka.

 

 

Viac foto TU.


 

 

DOD v Praktickej škole Barlička

 

     Pri príležitosti Dňa otvorených dverí na praktickej škole Barlička, sa končiaci žiaci špeciálnych tried boli oboznámiť s prostredím, kde by mohli pokračovať vo svojom štúdiu. Pre žiakov boli pripravené  tvorivé dielne, kde si mohli vyskúšať praktické zručnosti, ktoré sú na tejto škole rozvíjané. Vyskúšali si tkanie na krosnách, výrobu šperkov, nazreli do priestorov, kde prebieha vyučovanie varenia.

 

Viac foto TU.


 

 

Deň vody v ŠT

 

     Špeciálne triedy 5.-9. ročníka si pripomenuli tento deň krátkou prezentáciou, malým kvízom a prechádzkou k našej studničke. Pripomenuli sme si dôležitosť mať pitnú vodu. Ako a prečo je potrebné udržiavať zdroje pitnej vody čisté. No a v neposlednom rade aj dôležitosť šetriť vodou!

 

 

Viac foto TU.


 

 

Deň vody

 

     V stredu 22.3.2017 sa na 5. a 6. vyučovacej hodine uskutočnilo podujatie k svetovému Dňu vody. Podujatie sa konalo pod vedením učiteľov II. stupňa ZŠ. Zúčastnili sa ho žiaci všetkých piatich ročníkov. Podujatie bolo rozdelené na dve časti: teoretickú a praktickú. Teoretickú časť viedla Mgr. Petrášová za pomoci Mgr. Hajdučinovej a Ing. Čudeka. Žiakom bol odprezentovaný krátky film „O vodičke“, v ktorom sa žiaci dozvedeli odkiaľ sa dostane voda k nám domov, o čističkách vôd a o vodných nádržiach. Po filme nasledovala diskusia, aj krátka prezentácia so zaujímavosťami a faktami o vode. Záver teoretickej časti bol venovaný testu s 10 otázkami, ktoré preverili vedomosti žiakov a ich pozornosť. Praktickú časť viedla Mgr. Hajdučeková za pomoci Mgr. Kučerovej a Mgr. Bosákovej. Deň vody bol nielen zábavným, ale aj veľmi poučným dňom pre všetky deti, ktoré sa ho zúčastnili.

 

 

Viac foto TU.


 

 

Hviezdoslavov Kubín v ŠT


     Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého prednesu. V budove špeciálnych tried sa konal 22.3.2017. Súťažiacich hodnotila trojčlenná porota. Členovia poroty ocenili najmä vysoký záujem detí o prednes a ich chuť prezentácie.

Porota vyhlásila spolu 6 víťazov (1. Dominika Mačová VIII.B, 2. Martin Mačo VIII.B, 3. Margita Dzurková V.B, 4. Ján Mačo st. V.B, 5. Erika Ferková IX.B,6.  Denisa Gáborová VII.B), ktorých ocenila aj vecnými cenami . Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov.

 

 

Viac foto TU.


 

 

Hrady a zámky na Slovensku


     Žiaci deviateho ročníka si na hodine geografie zopakovali učivo o hradoch a zámkov na Slovensku formou projektu. Žiaci sa rozdelili do dvoch skupín. Jedna skupina žiakov vypracovala projekt s názvom Hrady a zámky Slovenska. Druhá skupina žiakov sa pokúsila pomocou výkresu, nožníc, toaletných roliek, lepidla, farbičiek vytvoriť model Bratislavského hradu. V závere hodiny žiaci odprezentovali svoje projekty. Takouto formou vyučovania si žiaci osvojili vedomosti z prebraného tematického celku a zároveň sa zvýšila na hodine aktivita a tvorivosť žiakov.

 


 

 

Polročné prázdniny: 6.3.2017 - 10.3.2017


 

 

Hviezdoslavov Kubín 

 

     Vo štvrtok 2.3.2017 sa na druhom stupni Základnej školy uskutočnil prednes poézie a prózy známy ako Hviezdoslavov Kubín. Na piatej vyučovacej hodine bol žiakom odprezentovaný krátky film o Hviezdoslavovi, prostredníctvom ktorého sa žiaci zaujímavou formou naučili o živote a tvorbe nášho najväčšieho básnika. Následne bola žiakom premietnutá power point prezentácia spolu s krátkymi ukážkami Hviezdoslavových diel, ktoré žiaci čítali. Nasledovala súťaž, v ktorej si mohli žiaci otestovať svoje dosiahnuté vedomosti o Hviezdoslavovi. Teoretickú časť ako aj prípravu žiakov na prednes mali na starosti Mgr. J. Bosáková a Mgr. M. Hajdučeková. Na šiestej vyučovacej hodine prebiehal samotný prednes v poézií a próze. Najlepší recitátori získali diplom a boli odmenení. 


 

Viac foto TU.